Prihlásenie
x

Obchodné podmienky

Pre gurmanov, spol. s r.o., IČO: 47859351, DIČ: 2024121066, IČ DPH: SK2024121066 (ďalej len „organizátor“), je organizátorom gastronomickej a kultúrnej akcie s názvom „Zimný festival jedla“ (ďalej len „ZFJ“), ktorá sa bude konať v období od 13.januára do 25.februára 2024 / ďalej len : "dátum festivalu" / vo vybraných reštauráciách na území Slovenskej republiky a hosťujúcich reštaurácií z Európy. O výbere a počte reštaurácií, ktoré sú zaradené do ZFJ, rozhoduje organizátor.

V rámci ZFJ organizátor zaobstará (sprostredkuje) jednotlivým reštauráciám rezervácie degustácií uskutočnených zákazníkmi nižšie uvedeným spôsobom (ďalej len „rezervácie“). Degustáciou sa rozumie predaj jedál a nápojov, ktoré príslušná reštaurácia pripraví a dodá príslušnému zákazníkovi v čase a na mieste určenom, v príslušnej, riadne uhradenej rezervácii.

Stravovacia časť ZFJ trvá v období " dátum festivalu" . Stravovacie služby (na obdobie stravovacej časti ZFJ) môžu byť objednané v období medzi 1. decembra a koncom "dátumu festivalu". Darčekové poukazy ZFJ je možné objednať a uplatniť v období od 1. decembra do posledného dňa trvania festivalu, a to všetko vždy na stránkach ZFJ : www.zimnyfestivaljedla.sk (ďalej len „stránky ZFJ“).

Predaj rezervácií prostredníctvom stránok ZFJ sa realizuje na základe týchto obchodných podmienok:

Vyslovene sa uvádza, že organizátor len sprostredkúva predaj rezervácií z poverenia, resp. menom a na účet príslušných reštaurácií zaradených do ZFJ. Za prevedenie a splnenie príslušnej, riadne uhradenej rezervácie (degustácie) je zodpovedná príslušná reštaurácia, nie organizátor. Zakúpením rezervácie vzniká zmluvný vzťah priamo medzi zákazníkom a príslušnou reštauráciou.

Zákazníkmi ZFJ sú fyzické a právnické osoby, ktoré sa úspešne zaregistrujú na stránkach ZFJ, vyberú si typ degustácie, miesto a čas jej poskytnutia a uskutočnia objednávku rezervácie Darčekového poukazu či poukazu na Gurmán pobyt, príp. vstupenky do Gurmán busu spôsobom uvedeným na stránkach ZFJ (ďalej len „zákazník“).

Objednávka vzniká zo strany zákazníka určením požiadaviek prostredníctvom korektného zadania a odoslaním všetkých dát potrebných pre vytvorenie objednávky na stránkach ZFJ. Zákazník je povinný prekontrolovať správnosť a úplnosť údajov vyplnených v registračnom formulári.

Odoslaním objednávky sa zákazník zaväzuje riadiť pravidlami stanovenými v týchto Obchodných podmienkach.

V prípade, že je objednávka zákazníka akceptovaná a zákazníkom riadne uhradená, je k príslušnej rezervácii pridelený jedinečný rezervačný kód. Tento rezervačný kód bude zákazníkovi dostupný po prihlásení na stránkach ZFJ v jeho užívateľskom účte. V prípade straty hesla potrebného na prihlásenie zákazníka je vygenerované náhradné heslo a zaslané na emailovú adresu uverejnenú zákazníkom pri registrácii. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné zaslať heslo na inú, aj keď zákazníkom požadovanú, adresu.

Zaplatené objednávky sa nevracajú. Termín zakúpenej rezervácie je možné zmeniť v rámci tej istej reštaurácie najneskôr do troch dní pred objednaným termínom. Druh ochutnávky je možné vymeniť za iný jedine v tej istej hodnote a v tej istej reštaurácii.

Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť ponuku degustácií, vrátane typu alebo zložiek jednotlivých jedál alebo typu nápoja, alebo celého menu ZFJ u každej z reštaurácii ZFJ s tým, že táto zmena je účinná v deň jej zverejnenia na stránkach ZFJ a netýka sa už prijatých a zaplatených rezervácií.

Organizátor nie je dopravcom, a v súlade s týmito obchodnými podmienkami len sprostredkúva zakúpenie cestovného u príslušného dopravcu.

Cena objednanej a organizátorom akceptovanej rezervácie je splatná 24 hodín od objednania a zároveň najneskôr 24 hodín pred termínom návštevy reštaurácie uvedenej v príslušnej rezervácii. Cena objednanej vstupenky do Gurmán busu alebo na Gurmán pobyt je splatná do troch dní od objednania a zároveň najneskôr päť pracovných dní pred dňom gastronomickej jazdy. V prípade, že v tomto termíne nebude cena uhradená (teda pripísaná na účet uvedený na stránkach ZFJ, ktorý je určený na úhradu objednávok), je organizátor oprávnený objednávku zrušiť (odstúpiť od zmluvy).

Riadnym a včasným zaplatením ceny rezervácie vzniká zákazníkovi voči príslušnej reštaurácii nárok na konzumáciu degustácie v špecifikovanej reštaurácii, mieste a čase.

V reštaurácii je zákazník povinný preukázať sa menom, priezviskom a rezervačným kódom, ktorý získa po zaplatení ceny rezervácie na stránkach ZFJ v užívateľskom účte. Organizátor nezodpovedá za žiadne problémy spôsobené neoprávneným skopírovaním alebo preposlaním rezervačných kódov. Rezervačný kód je nutné uchovávať na bezpečnom mieste, a zabrániť tak jeho zneužitiu. Pri ďalšom predložení rezervačného kódu nebude povolený vstup do reštaurácie, a to bez ohľadu na to, kto ju predloží.

Zákazník je povinný dostaviť sa :
  • v prípade rezervácie do reštaurácie v termíne a v čase uvedenom na príslušnej potvrdenej a riadne uhradenej rezervácii (najneskôr 15 minút po rezervovanom termíne) na miesto uvedené v rezervácii
  • v prípade rezervácie gastronomickej jazdy Gurmán busom po Bratislave o 11.30 do prvej reštaurácie vopred určenej trasy,
  • v prípade rezervácie gastronomickej jazdy Gurmán busom mimo Bratislavy na miesto vopred určené.
Zákazníkovi je v reštaurácii na konzumáciu ochutnávky vyhradená doba 90 minút, na gastronomickú jazdu Gurmán busom 3 krát 45 minút.

Cenu je možné uhradiť prostredníctvom online platobného systému alebo bankovým prevodom (alebo uplatnením darčekového poukazu) jedine v rámci bánk na území Slovenskej republiky. V priebehu nákupu objednávky na stránkach ZFJ zákazník obdrží všetky údaje potrebné k prevedeniu platby.

Na Darčekové poukazy sa vzťahujú príslušné ustanovenia týchto obchodných podmienok platné pre rezervácie, vrátane platobných podmienok.

Darčekové poukazy na dobierku nezasielame.

Darčekový poukaz je označený číslom, ktoré držiteľ zadá do systému na stránkach ZFJ a následne uskutoční rezerváciu vo vybranej reštaurácii na príslušný deň a čas. Číslo poukazu je možné použiť len raz. Organizátor nezodpovedá za zneužitie čísla poukazu. Držiteľ Darčekového poukazu je povinný tento uchovávať na bezpečnom mieste, a tým zabrániť jeho zneužitiu. Rezerváciu podľa príslušného darčekového poukazu je nutné previesť do 18. júla. Po tomto dátume stráca Darčekový poukaz platnosť a rezervácia už nebude možná.

Organizátor žiadnym spôsobom nezodpovedá za chyby poskytnutých služieb, ani za žiadnu škodu či akúkoľvek inú ujmu, ktorá by vznikla zákazníkovi alebo tretej osobe v súvislosti s návštevou príslušnej reštaurácie. Akékoľvek nároky na škody je vždy potrebné uplatniť okamžite v príslušnej reštaurácii.

Objednávkou každý zákazník :
  • dáva organizátorovi v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona súhlas s použitím svojej e-mailovej adresy a/alebo mobilného telefónneho čísla na obchodné a marketingové účely organizátora, predovšetkým na účely zasielania obchodných upovedomení,
  • dáva organizátorovi v súlade so zákonom súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, e-mailová adresa, prípadne ďalších údajov poskytnutých organizátorovi v súvislosti s jeho účasťou v ZFJ a na ďalšie obchodné a marketingové účely organizátora, a to na dobu 5 rokov.
  • Zákazník zároveň vyjadruje súhlas s tým, aby tieto osobné údaje boli v plnom rozsahu a k vyššie uvedeným účelom spracované aj prostredníctvom tretích osôb poverených organizátorom. Organizátor je oprávnený k týmto osobným údajom priraďovať aj ďalšie osobné údaje zákazníka. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Zákazník má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla organizátora, ďalej má právo na prístup k údajom, ktoré sa ho týkajú, a má právo ich doplniť, opraviť, zablokovať alebo požiadať o ich likvidáciu. Odvolanie súhlasu je účinné, momentom doručenia organizátorovi.
Predložením rezervačného kódu pri vstupe do príslušnej reštaurácie vyjadruje zákazník súhlas s prevádzkovým poriadkom danej reštaurácie, s pokynmi vedenia príslušnej reštaurácie a s podmienkami, ktoré sa s k nim viažu.

Pokiaľ by sa stalo niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok neplatným, zostáva platnosť ostatných ustanovení nedotknutá.

Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1. decembra 2023.
Copyright 2012 - 2024 © Pre gurmanov, spol. s r. o.